ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 Technical Support (ฝ่ายเทคนิค)

สอบถามหรือแจ้งปัญหาด้านเทคนิค และการใช้บริการของเรา

 Sales (ฝ่ายขาย/การตลาด)

สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลของบริการในเบื้องต้น อัตราค่าใช้บริการ และการสมัครใช้บริการ

 Payment Confirmation (ยืนยันการชำระค่าบริการ)

เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบ และเปิดให้บริการแก่ท่านลูกค้า เมื่อชำระเงินแล้ว

 Billing (ฝ่ายการเงินและบัญชี)

สอบถามเกี่ยวกับช่องทางการชำระค่าบริการ และปัญหาในการชำระค่าบริการ

 Quotation (ขอใบเสนอราคา)

หากท่านต้องการขอใบเสนอราคา สามารถกรอกข้อมูลได้ที่นี่